czwartek, 29 sierpnia 2013

lookbook #9


 Dziś możecie zobaczyć zdjęcia w trochę bardziej przejrzystym (moje zdanie) formacie. Myślę, że wszystkie szczegóły będą bardziej wyraźne i Wam przyjemniej będzie oglądać się posty. Planuję zmianę na jeszcze większy format, ale myślę, że z czasem ulepszania bloga i jego doskonalenia wszystko będzie stawać się coraz to bardziej idealne. Nie dosłownie, bo to nie realne, ale żeby chociaż podobne było choć odrobine do tego ideału. A teraz podziwiajcie i podzielcie się swoimi opiniami.VIEW MORE >

niedziela, 25 sierpnia 2013

lookbook #8


Nie czekaj na właściwy czas - działaj.
Nie czekaj na miłość - kochaj.
Nie czekaj na pieniądze - zarób je.
Nie czekaj na własną misję - znajdź ją.
Nie czekaj na okazję - stwórz ją.
Nie zgadzaj się na mniej - sięgaj po więcej.
Nie porównuj się z innymi - bądź wyjątkowy.
Nie unikaj błędów - ucz się z nich.
Nie roztrząsaj porażek - wyciągnij wnioski.
Nie cofaj się - idź do przodu.
Nie zamykaj oczu - otwórz umysł.
Żyj. Poszukuj. Podążaj własną drogą.
Drogą szczęśliwego życia.
VIEW MORE >

sobota, 24 sierpnia 2013

session #2


VIEW MORE >

piątek, 23 sierpnia 2013

lookbook #7

" Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą,
oni nie słyszą, a ja tak jak w transie.
Te proste dźwięki mnie kołyszą, 
nade mną chmury wiszą, 
wszystko jest takie łatwe i paradoksalne... "

" I'm sitting in the evening, overwhelmed with my blissful silence, 
they can't hear, and I am like in trance.
These simple sounds are swaying me,
clouds are hanging over me, 
everything is so simple and paradoxical... "VIEW MORE >

środa, 21 sierpnia 2013

lookbook #6


" Wczoraj do Ciebie nie należy, jutro nie pewne, tylko dziś jest Twoje " - Jan Paweł II

Nie wiesz co kiedy się wydarzy. Chcesz coś robić, zależy Ci na czymś? .. Rób to, dąż do tego celu na tyle tylko na ile jesteś w stanie, nie na siłę, ale też nie okładaj na potem. Najlepszy czas na realizację Twoich celów, planów i marzeń jest właśnie teraz. Więc? Nie czekaj na nic, tylko już dziś zacznij robić wszystko, aby Twoje życie wyglądało tak jak w Twojej wyobraźni !" Yesterday on you don't belong, tommorow isn't sure, only today is your " - Jan Paweł II

You don't know what and when happen. You want do something, depends on you ? .. Do it, persue to objective in far you only can, not by force, but not delay this things on late. The best time in implementation your purposes,plans, dreams is now. So? You don't wait in anything, only already today you begin all do, your life will be look as in imagination !VIEW MORE >

sobota, 17 sierpnia 2013

streetstyle #2" Kochać to nie znaczy zawsze to samo 
Można kochać tak lekko, można kochać bez granic 
Kochać żeby zawsze i wszędzie być razem
Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami 
Kochać to nie znaczy zawsze to samo 
Kiedy jesteś daleko kochasz przecież inaczej 
A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował 
Kiedy jesteś daleko możesz wszystko stracić "

" Love doesn't always mean the same
You can love so lightly, you can love boundlessly
Love to be together always and everywhere
Believe that things are doing well when we're alone
Love doesn't always mean the same
After all you love differently while you're away
And when you're dying for, be careful not to regret
While you're away you can lose everything "VIEW MORE >

czwartek, 15 sierpnia 2013

Streetstyle #1

" Przerzuć kartkę, zaryzykuj, bądź dziwakiem
Nie idź ścieżką, własną depcz, otwórz głowę "

Słowa Lemona z jego piosenki Nice. Piosenka 100% o życiu, ale takim jakie powinno być u każdego z nas. Choć nie zawsze jest lekko i prosto warto ryzykować. Nie zawsze zostanie podsunięta nam kartka z napisem ZRÓB TO I TO, wtedy byłoby za kolorowo, przede wszystkim bez ryzyka. A to ono ( ryzyko) daję nam taką adrenalinę. Po za tym, nawet gdy wyzwanie, które podejmiemy skończy się porażką to wcale nie znaczy, że jest źle. Wręcz przeciwnie, błędy także są potrzebne i to te które sami popełniamy bo na czym innym możemy się nauczyć jak nie na własnym błędach. Zdecydowanie lepiej popełnić je teraz, za młodu, niż w odległej przyszłości, kiedy to mogłoby skutkować na pewno gorszymi efektami.
WNIOSEK: " Nie idź ścieżką, własną depcz, otwórz głowę " !


" You shift card, take a chance, you are eccentric
You don't go path, own trample open head "

Words Lemon, song Nice. Song 100% about life, but that which should be in each with us. Sometimes isn't easy but worth undertake risk. Not every day someone give us card with words " DO THIS AND THIS ". Then would be too colored first of all without risk who give us adrenalin. What's more challenges, which we want undertake the end defeat this don't mean, than is bad. Errors are also necessary and this is which we themselves commit because in what others we can learn than own errors. Definitely commit better them now, when we are young, than in distant future, when this would can effect certailybadly effects.
APPLICATION: " You don't go path, own trample open head " !
" Zanim powiesz, zrozum, bądź
Nigdy nie burz, buduj, twórz "

" Before you say something, understand, be
never destroy, built and create "
" Smakuj, milcz, myśl i czuj "

" Taste, quiet, think and feel "


pants- NN | shirt - NN | jacket - NN | watch - MORGAN (avon) | sunglasses - ALLEGRO

poniedziałek, 12 sierpnia 2013

lookbook #5

"Nie ma takiej siły, która otworzy nowy rozdział Twojego życia, jeśli Ty nie zechcesz zamknąć poprzedniego"

W moim życiu od października otworzy się zupełnie nowy rozdział, znów będzie trzeba się uczyć wielu nowych rzeczy, Zorientowanie wiedzą, że mowa tutaj o studiach, gdzie za moje miasto studenckie obrałam sobie Gdynię. Sporo na pewno się zmieni, pierwsze w życiu w jakiś sposób własne mieszkanie, wokół chaos i ogrom trzech potężnych miast.
To co tu opisuję teraz także jest swego rodzaju nowym rozdziałem mojego życia. Tutaj nie koniecznie możemy patrzeć pod takim kątem, każdy zinterpretuje te słowa do odpowiedniej sytuacji swojego życia. Przed każdym z nas tak naprawdę codziennie otwiera się jakiś nowy "rozdział", gdyż coś się kończy, coś zaczyna, coś tracimy, w zamian zyskujemy nowe.


"There is no force that will open a new chapter of your life if you do not want to close the previous"

In my life from October to open a whole new chapter will once again have to learn many new things, Orientation know that this refers to the studios where's my student peeled the city of Gdynia. A lot will surely change, the first in my life in some way your own home, around the chaos and magnitude of three powerful cities.
What you're describing now is a kind of a new chapter of my life. Here, we do not necessarily look at such an angle, everyone interprets these words to the appropriate situation of your life. Before any of us really opens every day some new "chapter" because something ends, something begins, we lose something in return gain new ones.
shoes - NEW YORKER | dress, blouse - NN ( zakup nadmorski ) | handbag - NN | bracelets - BIŻUTERYJKOWO, VEZZI

piątek, 9 sierpnia 2013

lookbook #4


shoes, skirt - NN | blouse - SH | handbag - MY MOTHER | bracelets - BIŻUTERYJKOWO